มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

  
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นเวทีแลกเรียนรู้ด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาตอบสนองความต้องการของประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประเทศ
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 50 สถาบัน
ทั้งนี้ เชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
 
9 พฤษภาคม 2562 , 18:06 น. , อ่าน 30  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย