สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรม “สปข.3 พบเพื่อนสื่อมวลชน” ประจำปี 2562

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พบสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสานความสัมพันธ์และ ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ให้ประโยชน์สูงสุดเกิดแก่ประชาชน
ที่ โรงแรมแอทพิงค์นคร สาขาริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรม “สปข.3 พบเพื่อนสื่อมวลชน” ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมจำนวนมาก
นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้การพัฒนาการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ผลการดำเนินงานภาครัฐ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยมีสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมขยายผล รวมถึงการพัฒนาสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ ในการส่งกระจายเสียง การแพร่ภาพออกอากาศ และการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึง และร่วมกันขับเคลื่อนให้ประโยชน์สูงสุดเกิดแก่ประชาชน
 
10 พฤษภาคม 2562 , 14:19 น. , อ่าน 33  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม