มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์สู่สาธารณชน ผ่านเวทีการประชุมวิชาการ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและสามารถใช้ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคมและประเทศชาติต่อไป
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดประชุมสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 96 บทความ แบ่งออกเป็น ภาคบรรยาย จำนวน 49 บทความ และภาคโปสเตอร์ จำนวน 47 บทความ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน
 
10 พฤษภาคม 2562 , 14:57 น. , อ่าน 46  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย