จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick Off เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พร้อมกันทุกอำเภอ
ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ ทั้ง 25 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน รวม 25 หมู่บ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน ภายในงาน มีการเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกต้นรวงผึ้ง การมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมจิตอาสา "รณรงค์ ร่วมกันคัดแยกขยะ"
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 25 หมู่บ้าน โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งการดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ บูรณาการการทำงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมจิตอาสาในชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ พัฒนาสาธารณประโยชน์ ในลักษณะโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
10 พฤษภาคม 2562 , 16:56 น. , อ่าน 31  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย