จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการเสวนาปัญหาหมอกควันและค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเตรียมจัดการเสวนาปัญหาหมอกควันและค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการประชุมโต๊ะกลม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการหารือเรื่องปัญหาหมอกควันและค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จุดความร้อนได้มีการลดลงเรื่อยๆ ใกล้เข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ในส่วนของการเผาทำลายเศษวัชพืช ในแต่ละพื้นที่ได้มีการควบคุมการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว แต่ยังมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M. 2.5 ในพื้นที่จากการสะสมการเผาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสภาพอากาศที่ปิดและฝนยังไม่ตกในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในการทำฝายเพิ่มพื้นที่ป่าเปียก และแนะนำวิธีการกำจัดวัชพืชทางการเกษตรทดแทนการเผา อาทิ การไถกลบตอซัง การทำถ่านชีวมวล เครื่องอัดฟางเพื่อเป็นอาหารสัตว์
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดการหารือกันเพื่อถอดบทเรียนในรูปแบบการประชุมโต๊ะกลม เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเสนอข้อแนวทาง ความเป็นมาของปัญหา เพื่อวางกรอบของแผนการจัดการปัญหา ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภาพรวมของจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและข้อมูลที่จะไปร่วมเสวนาใหญ่ร่วมกับหลายภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิค และการบริหารจัดการกับประเทศจีน ในส่วนของการบริหารจัดการฝุ่นละอองในเขตเมือง นำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการป้องกันในระยะยาว
 
10 พฤษภาคม 2562 , 17:53 น. , อ่าน 32  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม