จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ หลังสิ้นสุดประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาด

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกพื้นที่ หลังสิ้นสุดประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาด
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังสิ้นสุดประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในทุกพื้นที่หลังสิ้นสุดกำหนดวันห้ามเผา พร้อมทั้งได้กำหนดข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยให้พื้นที่ที่มีความประสงค์จะดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง จัดการด้วยวิธีการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน เช่น การไถกลบตอซัง หรือเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตร การทำปุ๋ยหมัก หรือการนำไปเป็นอาหารสัตว์ หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่ นั้น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการเผาทุกครั้ง ต้องจัดทำแนวกันไฟความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบพื้นที่และควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ พร้อมทั้งให้ประสานจัดเจ้าหน้าที่รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ คอยควบคุมในการดำเนินการเผาไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนได้อย่างเด็ดขาด ในการนี้ หากผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ หรืออนุญาตแล้ว แต่ไม่ทำแนวกันไฟ และไม่ได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า หรือย่านชุมชน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลยโดยเฉียบขาดทุกราย ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง โดยเฉพาะผู้ที่บุกรุก เข้าไปแผ้วถางป่าในเขตป่าอนุรักษ์ เขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดจะพิจารณาดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้นทุกราย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงดำเนินมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
 
12 พฤษภาคม 2562 , 15:42 น. , อ่าน 32  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย