จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบคลุม 25 อำเภอตามเป้าหมายที่วางไว้

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ ให้ครบ 100 % ครอบคลุม 25 อำเภอ 2,066 หมู่บ้าน
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100% ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำขยายผลวิถีพอเพียงที่ผ่านมา การขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนให้เต็มรูปแบบ ครบ 100% โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา จะผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2,066 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เต็มรูปแบบ 100% โดยมีเป้าหมายดำเนินการ ได้แก่ มีกลุ่มอาชีพในชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้าน / ชุมชนละ 2 กลุ่ม, มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน อย่างน้อยร้อยละ 30 ของครัวเรือนในหมู่บ้าน / ชุมชน, ครัวเรือนมีการออมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10, ครัวเรือนในหมู่บ้านมีการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยร้อยละ 10, ร้อยละ 60 ของกิจกรรม / โครงการด้านสัมมาชีพได้บรรจุไว้ในแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด และร้อยละ 20 ของกิจกรรม / โครงการด้านสัมมาชีพ ในแผนชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณทำเต็มพื้นที่
ทั้งนี้ การทำเกษตรพอเพียง จะมีผลทำให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รวมทั้งครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วม หมู่บ้านมีแผนชุมชนและนำแผนไปปฏิบัติ ตลอดจน มีความเอื้ออารีต่อกัน ชุมชนมีการดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
13 พฤษภาคม 2562 , 09:11 น. , อ่าน 28  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย