เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการ..//

  
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ หนุนเป็นผู้ประกอบการ ยกระดับการแข่งขันด้านสินค้าเกษตร ..//
ที่ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะ นวัตกรรม IIC มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการออกแบบจัดการฟาร์ม smart Farming การผลิต การตลาด และการจัดการสินค้าเกษตร start up การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ysf ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ราย เข้ารับการอบรมเป็นเวลา 3 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการส่งทีมวิทยากร อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อร่วมพัฒนายกระดับการแข่งขันให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศต่อไป
 
13 พฤษภาคม 2562 , 16:06 น. , อ่าน 32  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด