สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เผยมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้ง

  
    สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เผยมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้ง และวางแผนบริหารจัดการน้ำให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน และเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 61 เครื่อง
นายทรงพล พงษ์มุกดา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง2561/62 รอบที่ 2 จำนวน 136,895 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 99,188 ไร่ และพื้นที่นอกเขตชลประทาน 36,707 ไร่ มากกว่าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรที่ได้ประกาศไว้จำนวน 127,940 ไร่ ปัจจุบันเก็บเกี่ยวไปแล้วกว่าร้อยละ 45 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาพบพื้นที่สวนลำไยที่ประสบภัยแล้งแล้ว ที่ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในพื้นที่มีลำไยใกล้จะยืนต้นตายประมาณ 15 ไร่ กว่า 300 ต้น เริ่มเหี่ยวเฉาเพราะอากาศร้อนและขาดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน โดยการส่งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เข้าช่วยเหลือเพื่อสูบน้ำเข้าแปลงลำไย สำหรับพื้นที่บ้านโป่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ในพื้นที่ 200 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และหาแนวทางให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งในระยะยาวจะมีการขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตรวจสอบพื้นที่ สนับสนุนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการร้องขอ การขุดลอกอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ และสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ซึ่งในการกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงหน้าแล้ง ก็ได้มีการสำรวจและวางแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต้นทุนและแหล่งน้ำธรรมชาติให้พอเพียงต่อความต้องการของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนกับสถานการณ์น้ำและการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของการใช้อาคารชลประทานต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำต่างๆ ไว้ประจำจุดเสี่ยงภัยแล้ง ซึ่งปัจจุบันมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 61 เครื่อง ซึ่งหากเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำประชาชนสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านหรือสายด่วน 1460 และทางแฟนเพจ Facebook เรารักชลประทาน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
14 พฤษภาคม 2562 , 13:58 น. , อ่าน 26  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม