สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรีนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ศูนย์วิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 จัดประชุมวิชาการ “เปิดโลกนวัตกรรม ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนองานผลงานทางวิชาการ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมวิชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 “เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP & P toward Innovation and Health Literacy 4.0” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อสื่อสารนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ ให้บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้รับรู้ปัจจัย ความหลากหลายที่มีผลต่อการสร้างสุขภาวะของคนไทย เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนำเสนอผลงานวิชาการและมอบรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพิจารณางานวิชาการต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้กำหนดเนื้อหาหลักในการประชุม คือ การนำกรอบแนวคิด การสร้างนวัตกรรม ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน เป็นแนวทางในการสร้างระบบสุขภาพแบบบูรณาการ ในการกระตุ้นผลักดันให้เกิดสุขภาพวะที่ดี และได้แนวคิดใหม่ ๆ ในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่กิจกรรมและกระบวนการที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถให้ก้าวทันองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนให้มีความสามารถในการคิด พิจารณา ตัดสินใจและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จในอนาคต
 
14 พฤษภาคม 2562 , 15:57 น. , อ่าน 28  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย