จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ส่งเสริมพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา
ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2562 โดยมีพุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วันวิสาขบูชา หรือ “วันวิสาขะปูระณะมีบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ, การตรัสรู้, และการปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ต่างปีกัน ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชน จะเจริญพุทธานุสสติ รำลึกถึงพระอธิคุณและปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทั้งนี้ กิจกรรมในระหว่างสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บรรยายธรรม สวดมนต์ไหว้พระ สำหรับเด็กและเยาวชน, กิจกรรมสวดมนต์ ฟังเทศน์ เวียนเทียนวิสาขบูชา พร้อมขอความร่วมมือสถานบันเทิงเริงรมย์ หยุดกิจการ หยุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดเว้นการฆ่าสัตว์และอบายมุขทุกชนิด ในวันวิสาขบูชา
 
14 พฤษภาคม 2562 , 15:58 น. , อ่าน 35  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย