จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร

  
    เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในตลาดสินค้า เกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในตลาดสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีและเกษตรปลอดภัยสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน เกษตรกร และองค์กรที่เกี่ยวข้องกว่า 70 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ เป็นสิ่งสำคัญหรือหัวใจของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสินค้าที่มีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และที่สำคัญมีตลาดรองรับผลผลิต เพื่อสร้างการผลิตสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในตลาดสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ในการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพ
ทั้งนี้ การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบด้วย เกษตรอินทรีย์, เกษตรทฤษฎีใหม่, เกษตรผสมสาน, วนเกษตร, เกษตรธรรมชาติ และรูปแบบอื่น ๆ ทั้งด้านพืช สัตว์ และประมง ของจังหวัดเชียงใหม่ การสร้างเครือข่ายโซ่อุปทานเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไป
 
16 พฤษภาคม 2562 , 15:02 น. , อ่าน 23  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย