จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงองค์พระเจดีย์พระเกศาธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา

  
    วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน สรงองค์พระเจดีย์พระเกศาธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา และงานประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุและขบวนแห่น้ำนมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมอัญเชิญน้ำสรงพระราชทางาน สรงองค์พระเจดีย์พระเกศาธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา และงานประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุและขบวนแห่น้ำนมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดงานประเพณีแห่นมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ โดยจัดขึ้นในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ซึ่งวัดพระธาตุดอยสะเก็ดนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ต้นศรีมหาโพธิ์ภายในวัด อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย โดยพระครูมงคลศีลวงค์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด และสมเด็จพระสังฆราชวาส วาสนมหาเถระ วัดราชบพิธสถิตย์สีมาราม ทรงปลูกเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2524 และต้นโพธิ์ศรีลังกาอัญเชิญมาโดยนายพงษ์พันธ์ พรหมขัติแก้ว อดีตอุปทูตศรีลังกา ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชอาสภัตทันตะเถระ จากประเทศศรีลังกาทรงปลูกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2529
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน “แห่นมสด รดถวายต้นศรีมหาโพธิ์” ที่ลานต้นโพธิ์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย กิจกรรม “ข่วงวัฒนธรรม” สาธิตภูมิปัญญา สาธิตหัตถกรรมจักสานบ้านแม่คือ สาธิตการคั่วข้าวตอก สาธิตการทำขนมเทียนแก้ว สำหรับแจกผู้เข้าร่วมงาน สาธิตการทำข้าวเงี้ยว สำหรับแจกผู้เข้าร่วมงาน สาธิตน้ำสมุนไพร สำหรับแจกผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และซอพื้นเมือง อาทิ การแสดงฟ้อนก๋ายลาย ฟ้อนเจิง กลองจัยมงคล การแสดงฟ้อนพื้นเมือง และฟ้อนชนเผ่า จากกลุ่มนักแสดงและโรงเรียน ในเขตอำเภอดอยสะเก็ดและการแสดงขับซอล้านนา จาก สมาคมศิลปินขับซอล้านนา
 
16 พฤษภาคม 2562 , 16:48 น. , อ่าน 24  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย