ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง..//

  
    องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ..//
ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้แจ้งนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และรับฟังรายงานการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้มีการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก โดยมีเป้าหมาย 10,800,000 กล้า แบ่งเป็น หญ้าแฝกเพื่อปลูก เป้าหมาย 9,000,000 กล้า อยู่ระหว่างการผลิต 7,913,400 กล้า คิดเป็นร้อยละ 87.93 หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย เป้าหมาย 1,800,000 กล้า อยู่ระหว่างการผลิต 1,583,600 กล้า คิดเป็นร้อยละ 87.98 เพื่อใช้ปลูกในช่วงฤดูฝน การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย 4,500 ไร่ ผลการดำเนินงาน 3,347 ไร่ คิดเป็น 74.38 % และได้นำคณะเจ้าหน้าที่จาก ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าแลกเปลี่ยน เรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงปางดะ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิโครงการหลวงยังได้ขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของผัก 3 ชนิด ที่เหมาะสมกับการปลูกในสภาพพื้นที่สูงให้ผลผลิตและมีคุณภาพดี ต้านทานโรคแมลง และตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งจะช่วยทดแทนการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งภายนอก ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง โดยพันธุ์ใหม่ของผักทั้ง 3 ชนิด ได้ผ่านการปลูกทดสอบในแปลงศูนย์ฯ/สถานีฯ ที่เป็นแหล่งผลิตหลักทั้ง 3 ฤดู และผ่านการคัดเลือกและประเมินจากนักวิชาการ และกลุ่มลูกค้าที่รับซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
16 พฤษภาคม 2562 , 17:02 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด