สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2562 ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลด ละ เลิก อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา
ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์วัดหัวฝาย จำนวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลด ละ เลิกอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเป็นการเสริมสร้าง ศีลธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อีกด้วย
ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา หรือ “วันวิสาขะปูระณะมีบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ, การตรัสรู้, และการปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ต่างปีกัน ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชน จะเจริญพุทธานุสสติ รำลึกถึงพระอธิคุณและปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในปีนี้ ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
 
17 พฤษภาคม 2562 , 09:59 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย