จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอำนวยการ ศอ.จอส.จังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีจิตอาสากว่า 137,661 คน ทำการตรวจสอบยอดกำลังพลจิตอาสาและความสามารถด้านต่าง ๆ เพื่อขยายผลสู่การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาหลักสูตรประจำของจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้ ได้แบ่งจิตอาสาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จิตอาสาภัยพิบัติ ทำหน้าที่เตรียมการรองรับภัยพิบัติ และเข้าช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยรวม และจิตอาสาเฉพาะกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกำลังพลจิตอาสา ร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยหน่วยงานในพระองค์ฯ เป็นผู้กำกับดูแล ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งนี้ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้พระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด"
 
17 พฤษภาคม 2562 , 15:40 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม