เกษตรจับมือชลประทาน ลงพื้นที่เขตอับฝนดอยหล่อ เชียงใหม่..//

  
    คณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ลงพื้นที่ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์น้ำ..//
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และคณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำกินน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังรับฟังข้อคิดเห็น ของกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่ได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในหลายๆเรื่อง แม้ว่าขณะนี้ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จะบรรเทาลงบ้างแล้ว เนื่องจากมีฝนตก แต่หากฝนทิ้งช่วง เกษตรกรจะทำหนังสือผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เตรียมเครื่องปั๊มน้ำสำรองไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสถานีสูบน้ำเพิ่มเติม ซึ่งทางชลประทานได้รับเรื่องไว้แล้ว และจะดำเนินการนำเข้าแผนงานการก่อสร้างต่อไป ส่วนการขอแหล่งน้ำเพิ่มเติมสามารถดำเนินการได้โดยร้องขอมาที่สำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเขตการปกครอง 4 ตำบล 54 หมู่บ้าน มีเกษตรกรกว่า 5,156 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 30,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่อับฝนอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรปลูกไม้ผลมากที่สุด คือ ลำไย พื้นที่ประมาณ 23,000ไร่ มะม่วงประมาณ 3,000 ไร่ ข้าวมีพื้นที่การผลิต ประมาณ 6,000 ไร่ ซึ่งช่วงหน้าแล้งการผลิตข้าวประมาณ 2 ตำบล คือ ตำบลดอยหล่อ ตำบลสองแคว ส่วนแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของเกษตรกรได้แก่ บ่อบาดาลน้ำลึก อ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำในไร่นา แม่น้ำปิง โดยใช้สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
 
17 พฤษภาคม 2562 , 16:46 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด