เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามรอยครูบาศรีวิชัย จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

  
    ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามรอยครูบาศรีวิชัย จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
ณ บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ตามรอยครูบาศรีวิชัย จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล ครั้งที่ 4” ประจำปี 2562 โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำจิตอาสา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สมาชิกชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กว่า 500 คน ร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ "สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี" ตามนโยบายรัฐบาล ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนหมู่บ้านให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ
ทั้งนี้ มีการรวมพลังผู้นำจิตอาสา อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ และกลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อาทิ บริเวณซุ้มกาญจนาภิเษกฯ ลานบันไดนาค บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและศาลาเจ้าแม่กวนอิม บริเวณบันไดนาคและทางเดินขึ้นพระธาตุริมบันไดนาค บริเวณรอบพระธาตุ และฐานพระพุทธรูปรอบพระธาตุ โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ให้ปวงประชา รู้ รัก สามัคคี ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
 
18 พฤษภาคม 2562 , 17:06 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม