เชียงใหม่ เตรียมจัดชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  
    
สำนักงานศึกษาธิการ ภาค15 เตรียมจัดชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ ห้องประชุม โรงแรม 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค15 ผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ
อย่างไรก็ตามในปีนี้ ประเทศไทยได้รับมอบหน้าที่การเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญลูกเสือในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เมียนมาร์ และฮ่องกง มาร่วมจัดกิจกรรม ชึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนารี ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือต่างประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือและสวนสนาม กิจกรรมมรดกวัฒนธรรม กิจกรรมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ทั้งนี้ กิจกรรม "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ทั่วประเทศ ในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้ายู่หัว ด้านการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง การมีงานทำ มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี หมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ หาก“เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมลูกเสือ ที่สร้างสัมพันธภาพ สร้างจิตอาสา และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 
21 พฤษภาคม 2562 , 17:56 น. , อ่าน 28  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม