คณะสื่อมวลชนจากประเทศเกาหลีใต้ทำรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ ..//

  
    คณะสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ EBS จากประเทศเกาหลีใต้ ผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังดึงกลุ่ม Digital Nomad มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น..//
นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ประสานงานเชิญคณะสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ EBS (Education Broadcasting Station TV) จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ บันทึกรายการ “Living Experience in South East Asia” ซึ่งเป็นรายการสารคดีท่องเที่ยว นำเสนอเรื่องราวประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศไทย โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเป้าหมายการเดินทางของกลุ่ม Digital Nomad ซึ่งมีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่เติบโตทั้งในยุโรปและเอเชีย และจังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพสูงในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
สำหรับ นักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital nomad คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่หาเลี้ยงชีพด้วยธุรกิจออนไลน์ การรับจ้างทำของ หรือทำงานกับนายจ้างของตนซึ่งตั้งอยู่ที่อื่นผ่านทางระบบโทรคมนาคม พร้อมกับเดินทางท่องเที่ยวไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคล้ายกับชนเร่ร่อน บุคคลเหล่านี้บางคนอาจเลือกอาศัยเป็นหลักแหล่งในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นถิ่นพำนัก เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับทำงานและท่องเที่ยวในประเทศข้างเคียง
 
21 พฤษภาคม 2562 , 17:59 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด