จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้ดำเนินการพร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเป้าหมายการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 - 4 พฤษภาคม 2563 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตที่ 10 เชียงใหม่, มูลนิธิ รพ.สวนดอก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ , รพ.สวนปรุง , สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงพยาบาลอำเภอในพื้นที่และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่เข้าร่วม
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ หน่วยตรวจตา หน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และการรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะ และดวงตา โดยได้กำหนดพื้นที่จัดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอดอยเต่า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอฝาง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง และครั้งที่ 4 ภายในเดือนเมษายน 2563
 
13 มิถุนายน 2562 , 15:48 น. , อ่าน 26  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม