สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 62..//

  
    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562 พร้อมยกระดับงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้งเครื่องกำจัดมอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์..// สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เปิดตัวผลสำเร็จการพัฒนาและติดตั้ง “เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ” แก่โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ในฐานะผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวตลอดวงจรชีวิตด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ด้วยการใช้กระบวนการ UTD RF และผู้ทำการตลาดเทคโนโลยีดังกล่าว สนับสนุนดำเนินการติดตั้งโครงสร้าง และวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีแก่โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้คิดค้นเทคโนโลยีและสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งและใช้งานให้ถูกต้องตามหลักการ เพื่อให้เทคโนโลยีที่ทำการติดตั้งนั้น มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงยกเว้นค่าตอบแทนสิทธิตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครื่องดังกล่าวแก่บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ด้วย สำหรับเทคโนโลยีการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เป็นผลงานวิจัยของคณะวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้หลักการคลื่นความถี่วิทยุที่เกิดจากไฟฟ้าแรงดันสูง ส่งผ่านไปยังข้าวทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในระดับโมเลกุลจนเกิดพลังงานสะสมเป็นความร้อนกระจายไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้สามารถกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารได้ตลอดทั้งวงจรชีวิต โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าว ทั้งนี้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุไปสู่การสร้างโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี เพื่อเป็นโครงการตัวอย่างในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานจริงในเชิงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2562 (Rice Innovation Awards 2019) เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์เพื่อชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 320,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 62 โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
13 มิถุนายน 2562 , 17:09 น. , อ่าน 37  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด