จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน ที่อำเภอแม่ออน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่ออน พบปะประชาชนรับฟังสภาพปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลต่อยอดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
ที่โรงเรียนห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 รับฟังสภาพปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมถึงออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการให้ทุกจังหวัด ออกหน่วยบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเชิงรุกในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในรูปแบบ One Stop Service รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้หมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส เรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และขอให้ทุกพื้นที่ดูแลเรื่องของสุขภาพประชาชน ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ และมาตรการ 5 ป 1 ข ได้แก่ 1.ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลงไปวางไข่ 2.เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน 3.ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด 5.ปฏิบัติเป็นประจำให้เป็นนิสัย และ 1 ข คือ ขัดล้างไข่ยุงทุกสัปดาห์ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังให้หมดไป รวมไปถึงการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ได้อีก รวมถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ช่วยกันรักษาทรัพยากรในพื้นที่ และการส่งเสริมอาชีพ ขอให้ประชาชนน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชน จำนวน 25 ทุน มอบเกียรติบัตร ครัวเรือนต้นแบบวิถีพอเพียง ดีเด่นระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ 7 หมู่บ้าน ตลอดจน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจน และด้อยโอกาส จำนวน 200 ชุด
 
13 มิถุนายน 2562 , 20:28 น. , อ่าน 29  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย