กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำเครือข่ายสื่อมวลชน เดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสร้างล้านนาเป็นเมืองสุขภาพดี และจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการเชิญชวนเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อารยะธรรมล้านนาสู่สากล ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1คือ “Lanna Culture, Wellness and Creative Tourism การท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท ด้าน เภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดำเนินโครงการโดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า ทั้งนี้ การจัดงาน ล้านนาเมืองสุขภาพ หรือ Lanna Health Fair 2019” เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ กัญชากับการแพทย์แผนไทย พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ การออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งบริการเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง สมุนไพร การนวดล้านนา และสปาต่างๆ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
14 มิถุนายน 2562 , 16:46 น. , อ่าน 65  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม