จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เชียงใหม่ฮ่วมใจ๋ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนป่า” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง
ที่สวนสาธารณะล้านนา ร. 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมจิตอาสา “เชียงใหม่ฮ่วมใจ๋ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนป่า” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 พร้อมทั้ง ปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการปลูกต้นไม้ให้ครบ 1 ล้านต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองเชียงใหม่ บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การปลูกต้นไม้บริเวณสวนล้านนา ร. 9 จำนวนกว่า 410 ต้น, การขุดลอกสระ และคูคลองภายในสวนล้านนา ร.9, การประกาศเจตนารมน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการปลูกต้นไม้ให้ครบ 1 ล้านต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่, นิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ และการจำหน่ายตลาดต้นไม้และสินค้าทางเกษตรปลอดสารพิษ
ทั้งนี้ ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างรุนแรง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกสรรพชีวิตบนโลก และทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนพึงต้องตระหนักและหันกลับมาใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
 
14 มิถุนายน 2562 , 16:48 น. , อ่าน 27  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย