ม.แม่โจ้เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 84เข้าสู่รั้วอินทนิล..//

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่รั้วอินทนิล พร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ สู่การเป็นบัณฑิตผู้อุดมไปด้วยปัญญา มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม..// รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทั้งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วอินทนิล ในฐานะอินทนิล ช่อที่ 84 ที่พร้อมจะเบ่งบานและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 หลากหลายกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 17มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรถคอยรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และสถานีขนส่งเชียงใหม่(อาเขต) เดินทางสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้น้องๆ ได้รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ การปฐมนิเทศ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สลับฐานเข้าสอบวัดมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ การจัดขันโตกต้อนรับน้องใหม่ กิจกรรม “แม่โจ้จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น สำหรับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีประวัติศาสตร์ทางการศึกษายาวนานนับจากปี 2477 ถึงวันนี้มีอายุครบ 85 ปี ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติจำนวนมาก ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ “การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา” นอกจากด้านการผลิตบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัยที่ต่อยอดองค์ความรู้จนเกิดเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับชาติและนานาชาติ สามารถนำไปช่วยเหลือ พัฒนาภาคการเกษตรของไทยได้อย่างแท้จริง
 
15 มิถุนายน 2562 , 17:04 น. , อ่าน 72  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด