กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีสรุปบทเรียนจัดการปัญหาขยะประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีสรุปบทเรียนจัดการปัญหาขยะประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ ตามโครงการเส้นทางบุญ ปลอดขยะ เพื่อยกระดับการทำงาน บนฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีสรุปบทเรียนจัดการปัญหาขยะประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ โดยมีนางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายองค์กรชุมชน ประชาชนจิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 50 คน เข้าร่วมสรุปบทเรียน และพัฒนาความร่วมมือของทุกภาคส่วน นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานปีนี้ โรงทาน ประชาชน ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีอาสาสมัคร จิตอาสา กว่า 1,000 คนเข้ามาเป็นจิตอาสารณรงค์คัดแยกและเก็บขยะ สามารถลดขยะต้นทางจนถนนมีความสะอาด เกิดภาพลักษณ์ที่ดี นางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 27,000 คน มีขยะในพื้นที่ประมาณ 14.3 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะต่อคนแล้วลดลง 0.018 กิโลกรัมต่อคน ประชาชนที่มาร่วมงานมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทิ้งขยะตามจุดที่กำหนดไว้ และร่วมกันลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะในสังคมไทย จนเกิดการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้และร่วมกันลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งนี้ ได้มีการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์จัดการปัญหาขยะประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อยกระดับการทำงาน บนฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งได้ดำเนินการตามเป้าหมายคนเพิ่มขึ้น ขยะลดลง นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดประเพณีที่มีการคำนึงถึงการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
 
17 มิถุนายน 2562 , 14:06 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม