เกษตรกรรุ่นใหม่ภาคเหนือร่วมสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร..//

  
    เกษตรกรรุ่นใหม่ 4 จังหวัดภาคเหนือ เร่งพัฒนาการเกษตรยุค 4.0 เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการวางแผนการผลิต และการตลาด..// นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร ในกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน นำสินค้าของแต่ละจังหวัดมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเน้นให้กลุ่มเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญแนวทางการพัฒนาการเกษตรในยุค 4.0 โดยเน้นที่เทคโนโลยีและผสานวัตกรรมมาปรับใช้ ทั้งด้านการวางแผนการผลิต การตลาดด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำการเกษตรในยุคปัจจุบัน ทั้งเรื่องบรรจุภัณฑ์ การแปรรูป การตลาด เพื่อ สร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
17 มิถุนายน 2562 , 16:24 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด