จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมทีมผู้เชี่ยวชาญจาก UNOCHA เตรียมจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ปลายปีนี้

  
    ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก UNOCHA ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานที่และเตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ปลายปี 2562 นี้
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานที่และเตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก พ.ศ. 2562 หรือ INSARAG EXERCISE โดยมีทีมผู้เชี่ยวจาก UNOCHA เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้แทนจาก UNOCHA และผู้ควบคุมการฝึก Exercise Controller และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นสถานที่ฝึกซ้อมจริงและประเมินความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะรองรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกที่มาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยที่ประชุมได้หารือและร่วมกันจำลองสถานการณ์ที่จะใช้ในการฝึกซ้อม คือ สถานการณ์แผ่นดินไหว 7.5 ริกเตอร์ และเพิ่มเติมสถานการณ์จำลองในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งต้องการให้การฝึกซ้อมสถานการณ์ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถใช้ประโยชน์และนำแผนไปปฏิบัติได้จริง พร้อมกันนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง หรือ USAR Team ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ารับการประเมินภายใต้มาตรฐานของ INSARAG ในอนาคต
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562 ภายใต้มาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหากู้ภัยในเขตเมืองสากล เพื่อการตอบโต้สถานการณ์ของสาธารณภัยของประเทศไทยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 
17 มิถุนายน 2562 , 16:30 น. , อ่าน 18  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย