สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จับมือภาคเอกชน ลงนาม MOU Haze Free Thailand ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือร่วมในโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน เพื่อเป็นโมเดลการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ บริษัท ห้องปฏิบัติกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามความร่วมมือโครงการประเทศไทศไทยไร้หมอกควัน เพื่อขยายผลสู่ภาคเอกชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากภาคการศึกษา และขยายผลสู่ภาคเอกชน ซึ่งในระยะต่อไป สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีความมุ่งหวังให้มีการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก สร้างความมีส่วนร่วม และการสร้างคุณภาพชีวิต และรายได้ให้แก่ภาคประชาชน เพื่อตอบโจทย์รัฐบาลและเป็นโมเดลการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
ทั้งนี้ ความสำเร็จของโครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน จะเป็นการขยายแนวทางในการลดผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จากปัญหาหมอกควันไปยังพื้นที่ศึกษาอื่นๆ เพื่อลดความเสียหายทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ ร่วมกับการบูรณาการการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อความยั่งยืน โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ด้าน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน และบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมจัดหาตลาดรับซ้อผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้น และบริษัท ห้องปฏิบัติกลาง(ประเทศไทย) พร้อมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพอากาศ รวมถึงการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครือข่ายอัจฉริยะ และเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางด้านการเฝ้าระวังและการเตือนภัยอันเนื่องมาจากสภาวะหมอกควัน และจัดทำนโยบายสาธารณะเสนอในการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน
 
17 มิถุนายน 2562 , 18:57 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม