มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบัน พัฒนาสำนักหอสมุด

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบัน ยกระดับความร่วมมือส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดร่วมกัน และเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันอันจะเป็นการพัฒนาองค์กรห้องสมุดอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่ละสถาบันต่างมีจุดเด่นและมีทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัด ด้วยการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมกับการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในการยกระดับความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยความร่วมมือภายในระยะเวลา 3 ปี จะเห็นถึงการพัฒนาห้องสมุดทั้ง 3 สถาบันที่เข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของทั้ง 3 สถาบัน
ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 3 สถาบัน ได้กำหนดให้มีความร่วมมือกันในทุก ๆ ด้าน เช่น การจัดประชุมวิชาการความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันทั้งในด้านจดหมายเหตุของสถาบันคอลเลคชันพิเศษ การพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ งานด้านการสื่อสารองค์กรและการผลิตสื่อมัลติมีเดีย รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานห้องสมุด
 
18 มิถุนายน 2562 , 09:28 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย