กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมการค้าภายใน รุกสร้างเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน “Fruit To School” ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “Fruit To School” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นคุณค่าการบริโภคผลไม้ไทย ทั้งในด้านความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค โดยมีนายฉัตรชัย ศักดิ์ ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายในเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมการค้าภายในได้เข้าไปให้ความรู้และความบันเทิงแก่เยาวชนถึงในสถานศึกษา โดยที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้รับทราบเรื่องของน้ำผลไม้มากขึ้น เนื่องจาก รายงานโครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พบว่าเด็กไทยนิยมบริโภคกลุ่มขนมปังกรอบมากกว่ากลุ่มผลไม้ถึง 4 เท่า ทัศนคติวัยรุ่นไทย เรื่อง กิน ดื่ม ช้อป การบริโภคนิยมตามแนวตะวันตกที่อุดมด้วยอาหารไขมันส่งผลให้การบริโภคผักผลไม้น้อยลง รวมทั้งขาดการเชื่อมโยงของกิจกรรมส่งเสริมมายังเยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด ผลไม้ไทยตามฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย ลินจี่ จะออกสู่ตลาดมากระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน ของทุกปี การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีต่อเนื่องไปยังโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีจากสถานศึกษา คณะอาจารย์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่อง ผลไม้ไทยและการจัดกิจกรรมของกรมการค้าภายในครั้งนี้
 
18 มิถุนายน 2562 , 14:56 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย