สปข.3 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า คณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่าเข้าร่วม
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า โครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่าภาคเหนือของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเนื้อหารายการ และขยายกลุ่มผู้ฟังจาก 7 ชนเผ่า เป็น 9 ชนเผ่า รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องส่งให้สามารถกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมจากภาคเหนือตอนบน ไปถึงภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีการขับเคลื่อนโครงการจากเครือข่ายภาคประชาสังคม 9 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า ม้ง เมี่ยน ลาหู่ ลีซู ไทยใหญ่ ปาเกอะญอ รวมทั้ง คะฉิ่น และดาราอั้ง ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนเผ่า อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจที่จะร่วมสืบสานผ่านทางรายการวิทยุ โดยจะมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า ผ่านการเสาวนา การระดมความคิดเห็น และการจัดนิทรรศการมีชีวิต นำเสนอเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาของแต่ละชนเผ่า
ทั้งนี้ การจัดรายการวิทยุภาษาชนเผ่า มีความจำเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าต่างๆ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือพี่น้องชาติพันธ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมพัฒนาวิทยุภาคประชาชนเผ่าให้เกิดประโยชน์และพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน
 
18 มิถุนายน 2562 , 15:12 น. , อ่าน 27  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม