อสค.เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนดื่มนม..//

  
    องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่) เตรียมขยายฐานตลาดนมไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คาดส่งออกได้สิงหาคม 2562 นี้ ขณะเดียวกันได้เชิญชวนประชาชนทุกเพศวัยหันมาดื่มนมให้มากขึ้น..//
นางสมใจ กรองไผ่กลาง รักษาการหัวหน้าสำนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน ( เชียงใหม่ ) หรือ อสค.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนทุกเพศวัย เริ่มหันมาดื่มนมกันมากขึ้น โดยเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ ที่ยังคงคุณค่าของสารอาหารครบถ้วน เพียงแต่มีข้อเสียคือต้องเก็บไว้ในที่เย็น ซึ่งอสค. ได้มีการปรับตัวจากที่เคยผลิตนม UHT เป็นหลัก จึงเริ่มหันมาผลิตนมพาสเจอร์ไรส์มากขึ้นตามความต้องการของตลาด จากเดิมโรงงานผลิตนมอสค.เชียงใหม่ ผลิตนมได้เพียง 15 ตันต่อวัน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2561 ได้มีการปรับปรุงโรงงานผลิตนม ทำให้ปัจจุบัน อสค.เชียงใหม่ สามารถผลิตนมได้ถึง 30 ตันต่อวัน นอกจากนี้ สำนักงาน อสค.ภาคกลางที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีการปรับปรุงโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ด้วยเช่นเดียวกัน และกำลังขยายไปที่สำนักงานอสค.ขอนแก่น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
สำหรับผลิตภัณฑ์นมในส่วนของอสค.เชียงใหม่ ได้เริ่มมีนมขวดหลากหลายรสชาติเพิ่มขึ้น ทั้งรสกาแฟ รสสตรอเบอร์รี่ ส่วนโยเกิร์ตจะมีรสบลูเบอร์รี่ และวุ้นมะพร้าวที่เพิ่มขึ้น ส่วนจุดเด่นของอสค.เชียงใหม่ คือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผลิตจากนมโคสดแท้ และไม่เอาน้ำนมดิบมาเก็บไว้นาน เช่นถ้าวันไหนมีการผลิตจะรับน้ำนมดิบมาในวันนั้นๆ และผลิตทันที โดยน้ำนมโคดิบส่วนใหญ่จะรับมาจากสหกรณ์โคนมไชยปราการ สหกรณ์โคนมแม่โจ้ สหกรณ์โคนมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์โคนมจากจังหวัดลำพูน โดยระยะแรกจะรับมาจากสหกรณ์โคนมแม่โจ้เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ได้มีการทำ MOU ร่วมกันของภาคเหนือ ระหว่าง อสค.เชียงใหม่ และอสค.สุโขทัย ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนน้ำนมโคดิบกันได้ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ อสค.เชียงใหม่ ได้ผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต บรรจุ 5 กิโลกรัม สำหรับร้านขายนม ร้านขายกาแฟ ร้านเบอเกอรี่ ที่ต้องใช้นมในปริมาณมาก หรือชาวต่างชาติที่ชอบดื่มนมเป็นประจำ นอกจากนี้ กำลังขยายการตลาดนมไทยเดนมาร์กไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าจะสามารถส่งผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ก ไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านได้ราวเดือนสิงหาคม 2562
อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศวัย บริโภคนมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
 
19 มิถุนายน 2562 , 09:57 น. , อ่าน 42  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด