กองทัพภาคที่ 3 ระดมความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กองทัพภาคที่ 3 ระดมความคิดเห็น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ถอดบทเรียนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ เพื่อระดมความคิดเห็น หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ถอดบทเรียนการดำเนินการในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดเข้าร่วมระดมความคิดเห็นกว่า 100 คน
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตให้เกิดความยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ไม่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอย่างปีที่ผ่าน ๆ มา และเป็นการยกระดับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยข้อดีของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา คือ ระบบ Single Command ในระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับความมือจากนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่ และผู้นำท้องถิ่นในการดูแล เฝ้าระวัง และแจ้งเหตุ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังเป็นการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อนำไปสรุปเป็นแผนปฏิบัติการในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ก่อนที่จะเผชิญกับวิฤตเหมือนปีที่ผ่านมา และดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
19 มิถุนายน 2562 , 11:25 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย