สปข.3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อร่วมกันทบทวน ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์ ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยไปสู่ประชาชน
ที่ ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กว่า 60 คนเข้าร่วม
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต นอกจากนั้นยังสร้างความรับรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่ และกระบวนการทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดสำนักแระชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึงการซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารข้อมูลข่าวสาร เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ด้านสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์ปัญหาค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประเด็นหลักในการประชุม ผ่านกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อร่วมกันทบทวน ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์ ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยไปสู่ประชาชนต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอข่าวสาร รับมือกับเหตุสาธารณภัยทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อการดำเนินการด้านการสื่อสารมวลชนสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และลดการสูญเสียเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
 
20 มิถุนายน 2562 , 11:04 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม