กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดค่าย ครูทันสื่อ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดค่าย ครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เสริมไอเดีย และวิธีการคิดใหม่ ๆ ในการออกแบบเครื่องมือสื่อสารสร้างสรรค์และปลอดภัย
ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายครูผู้นำนักสื่อสารเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ ให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างและพัฒนา เครื่องมือ หลักสูตร ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้ ส่งเสริมทักษะการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องเท่าทันสื่อ ส่งต่อสู่สังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันสร้างสังคมฉลาดรู้สื่อ โดยมีครูระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 25 คน
การจัดค่ายในครั้งนี้ ครูจะได้ฝึกไอเดียหรือวิธีการคิดใหม่ ๆ ในการออกแบบเครื่องมือสื่อสารร่วมกับนักเรียนให้เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งจะช่วยให้สังคมโรงเรียนเกิดเครื่องมือสื่อสารที่สร้างสรรค์ปลอดภัยแล้ว ยังสามารถบูรณาการประสบการณ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูได้อีกด้วย
ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรบเพื่อสร้างครูผู้นำสื่อสารเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นภูมิภาคที่ 2 ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมครูจะมีกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้โรงเรียน ชุมชน ได้ประโยชน์สุงสุด
 
22 มิถุนายน 2562 , 17:53 น. , อ่าน 19  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย