โครงการหลวงมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตผลโครงการหลวง

  
    มูลนิธิโครงการหลวง มุ่งเน้นตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตผลโครงการหลวง ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจประเมินผลผลิตจากเกษตรกรในโครงการ ต้องมีคุณภาพ สด สะอาด และปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานโลก
รองศาสตราจารย์ ดร. นุชนาฏ จงเลขา คณะทำงานอารักขาพืชมูลนิธิโครงการหลวง เปิดเผยว่า ผลิตผลของโครงการหลวง ทั้งผัก ผลไม้ ชา กาแฟ เห็ด พืชไร่ต่าง ๆ รวมถึงไม้ดอกกินได้ทุกชนิด ต้องควบคุมคุณภาพให้ได้ตามสโลแกนที่ว่า “ดี อร่อย” หมายความว่า สด สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ รวมไปถึงการปนเปื้อนจากแมลงสัตว์และสิ่งไม่พึงประสงค์
ด้านความแม่นยำในการตรวจสารตกค้าง ผลิตผลโครงการหลวงได้รับการตรวจสาร 3 ครั้ง ด้วยชุดตรวจสารสำคัญ 3 ชุด ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมท ไพรีทรอยด์สังเคราะห์ และไดไธโอคาร์บาเมท โดย ครั้งที่ 1 สุ่มตรวจในแปลงเกษตรกร 1-2 วันก่อนเก็บเกี่ยว หากพบปริมาณสารตกค้างสูงเกินที่กำหนด ให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวออกไป โดยไม่ให้ใช้สารเคมีใด ๆ พ่นหากจำเป็นให้ใช้สารชีวภาพ / สารปลอดภัยพ่น ครั้งที่ 2 สุ่มตรวจที่อาคารคัดบรรจุของแต่ละศูนย์ / สถานีฯ หากผลการตรวจพบสารตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยจะระงับการสั่งซื้อ ครั้งที่ 3 สุ่มตรวจที่อาคารศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคารคัดบรรจุส่วนกลาง ก่อนนำส่งจำหน่าย มีการสุ่มตรวจแบบคละไม่แยกรายเกษตรกร หากตรวจพบในสินค้าชนิดใดสินค้านั้นจะถูกยับยั้งการส่งจำหน่ายจนกว่าจะมีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่า เป็นผลิตผลของเกษตรกรรายใด
ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในผลผลิตจากแปลงของเกษตรกร คือ การทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ต้องไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนอกบัญชีรายชื่อที่กำหนด, ต้องบันทึกรายชื่อพืชในกลุ่มเสี่ยง เช่น เซเลอรี่ มะเขือเทศ เป็นต้น รวมทั้งสารเคมีที่มีปัญหาตกค้างนานในพืชบางชนิดเพื่อวางแผนการพ่นสารเคมีได้ถูกต้อง, ก่อนเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์ต้องงดการใช้สารเคมีให้ใช้สารชีวภาพหรือใช้ชีวภัณฑ์แทน, ผักหรือผลไม้ที่เก็บผลต่อเนื่อง เช่น พริกหวาน ถั่วแขก ถั่วลันเตา มะเขือเทศ แตงกวาญี่ปุ่น สตรอว์เบอร์รี่ ควรใช้สารชีวภาพ ชีวภัณฑ์ น้ำหมักสมุนไพร และวิธีกลแทน
 
23 มิถุนายน 2562 , 15:23 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย