มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และเปิดให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสัตว์เลี้ยง คาดแล้วเสร็จในปี 2564

  
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ คาดจะแล้วเสร็จในปี 2564 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพิ่มศักยภาพด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย และเปิดให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสัตว์เลี้ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เร่งดำเนินการก่อสร้าง “ศูนย์สุขภาพสัตว์” ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพสัตว์, ศูนย์อาหารปลอดภัยและโรคสัตว์สู่คน และศูนย์ส่งต่อภาคเหนือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และกำหนดเปิดให้บริการในปี 2564 ศูนย์สุขภาพสัตว์แห่งใหม่จะตั้งอยู่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายในศูนย์วิจัยเกษตรแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้ได้ความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านสัตวแพทย์ และรองรับการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ หลักสูตรสัตวแพทย์ประจำบ้าน ประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรการพยาบาลทางสัตวแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการของคณะฯ ในด้านการให้บริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ อีกทางหนึ่งด้วย
ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังต้องการการสนับสนุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ได้ที่ “กองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.” เลขที่บัญชี 667-4-00434-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถนำใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ โดยเงินที่บริจาคเข้ามาในกองทุนฯ นอกจากจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ แล้ว จะนำเงินไปช่วยเหลือสัตว์ป่วยทนทุกข์ทรมานที่เจ้าของไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ และสัตว์ป่วยที่ไม่มีเจ้าของ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพในการบริการสุขภาพสัตว์ และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
 
23 มิถุนายน 2562 , 16:36 น. , อ่าน 17  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย