สปข.6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นำสื่อมวลชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2562 ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีเครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภาคประชาชน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดเผยว่า การมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้คณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสันติสุขและเอื้ออาทร เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ก็มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนาน ถึงแม้จะไม่เป็นชนกลุ่มใหญ่เหมือนพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก็มีพี่น้องมุสลิมดั้งเดิมอยู่ที่นี่จำนวนมาก มีสังคมที่มีวัฒนธรรมมีชนเผ่าที่หลากหลาย มีศาสนาที่หลากหลาย เช่นเดียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบในฐานะตัวแทนในการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวางแผนร่วมกันในการใช้แนวทางในการขยายผล ซึ่งสื่อมวลชนถือเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลในปัจจุบัน ที่มีการเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว และคาดว่าสื่อมวลชนจะเป็นตัวเชื่อมสำคัญที่จะเกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างคนในชาติมากยิ่งขึ้น
 
24 มิถุนายน 2562 , 15:08 น. , อ่าน 24  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม