สปข.6 นำสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนใต้ ศึกษาดูงาน ที่ สปข.3 และสวท. เชียงใหม่

  
    ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นำสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนใต้ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม และประสบการณ์ในการดำเนินงาน
นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นำผู้บริหารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมด้วยสื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภาคประชาชน จังหวัดชายแดนใต้กว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับคณะฯ ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 การผลิตรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอการดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะการผลิตรายการภาคภาษาชนเผ่า ที่ได้รับความสนใจ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม และประสบการณ์ในการดำเนินงานอีกด้วย
ทั้งนี้ สังคมไทย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม การเรียนรู้ความแตกต่างเพื่อป้องกันความแตกแยกเป็นสิ่งที่คนไทยพึงปฎิบัติ ซึ่งการอยู่ร่วมกันควรเปิดใจให้กว้าง ยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้น ตลอดจนเคารพในหน้าที่ สิทธิเสรีภาพของกันและกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย
 
25 มิถุนายน 2562 , 11:53 น. , อ่าน 20  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม