จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 มุ่งมั่น​ แก้ไข​ ขจัดภัยยาเสพติด พร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด​ ร่วมกัน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่​ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด​ ภาค​ 5 สถาบันการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น​ แก้ไข​ ขจัดภัยยาเสพติด” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมพลังทำความดี แก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างกระแสรณรงค์ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและยกระดับปัญหายาเสพติดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ​โดยได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ในแผนแม่บทสำคัญ ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ​ ในระยะ​ 20​ ปี เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณ ผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งการดำเนินงานต้องประสานสอดคล้องกันในทุกระดับโดยให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด​ คือ​ "สังคมปลอดภับจากยาเสพติด"
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จจะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน ถือเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
 
26 มิถุนายน 2562 , 10:01 น. , อ่าน 14  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย