สสจ.เชียงใหม่ รณรงค์ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ รณรงค์ให้หญิงครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน
นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคไข้หวัดใหญ่ยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ และมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเชื้อไข้หวัดใหญ่จะแพร่ระบาดได้ง่ายในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยแต่ละปีมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยง โดยเน้นกลุ่มหญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน รวมถึงกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว อาทิ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้วย
จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – 21 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวน 12,414 คน พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 25 - 34 ปี และ 0 - 4 ปี ในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย และอำเภอสันกำแพง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ร้ายแรง สามารถหายได้เอง แต่หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยต้องรีบรักษาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัว รวมทั้งป้องกันความรุนแรงของโรคด้วย
อย่างไรก็ตามแนะนำให้ประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนรอบข้าง หากมีไข้สูงเกิน 24 ชั่วโมง ให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา โรคไข่หวัดใหญ่มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ติดเชื้อในกระแสโลหิต จนอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0-5321-1048 ต่อ 110 หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน
 
26 มิถุนายน 2562 , 11:03 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม