การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการและแผนงานต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเฝ้าระวังให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด
ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในการประชุมครั้งนี้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการ แผนงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด การเตรียมการป้องกันอุทกภัย การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562 การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลผลิตกระเทียมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาและยกระดับในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรณรงค์ให้มีการป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และปลอดภัยจากโรคระบาด
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กำชับให้มีพนักงานตรวจโรคก่อนเข้าเชือดเพื่อป้องกันการนำสุกรที่ป่วยเข้าเชือด เพื่อสร้างมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์หรือโรงเชือดสัตว์ในพื้นที่ และสกัดกั้นไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้ามาสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรตลอดห่วงโซ่และเศรษฐกิจของประเทศ
 
27 มิถุนายน 2562 , 15:50 น. , อ่าน 21  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม