องคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา..//

  
    องคมนตรีวางศิลาฤกษ์อาคารไตเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รองรับการให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในพื้นที่ห่างไกล ..// ที่โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารไตเทียมพระราชทาน พร้อมตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยมีนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ด้านนายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง รับผิดชอบประชากรในเขตพื้นที่ 60,195 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ร้อยละ 60 และชาวไทยพื้นราบร้อยละ 40 ในปี 2561 มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 260 คน อัตราการครองเตียงร้อยละ 60.29 ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคทางเดินหายใจ ทั้งนี้ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ยังเป็น 1 ใน 11 โรงพยาบาลอยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิจัดสร้างอาคารไตเทียมพระราชทาน เป็นอาคาร 2 ชั้น ให้บริการฟอกไต รองรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งอยู่ห่างไกลทุรกันดาร ให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ เข้าถึงบริการได้สะดวก ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลจังหวัด คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 สำหรับ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เน้นการเป็นต้นแบบโรงพยาบาลสิ่งแวดล้อมดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนางานโรงพยาบาลลดโลกร้อน อาทิ การคัดขยะแยกนำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และนำไปเป็นอาหารสัตว์ ช่วยลดปริมาณขยะทั่วไปลงได้ถึงร้อยละ 57 ผลิตผักและเนื้อสัตว์ปลอดสารพิษสู่โรงครัวของโรงพยาบาลได้ร้อยละ 25 จำหน่ายผักผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม Green market จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต่างๆ สร้างเครือข่ายในชุมชน สนับสนุนจิตอาสาช่วยกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนในอำเภอแม่แจ่ม นำพลังงานแสงอาทิตย์และหลอดไฟ LED มาใช้สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ประมาณ 30,000-50,000 บาทต่อเดือน หรือ 480,000 ต่อปี บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะผ่านเว็บไซต์ ทำให้ในปีนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีมากจากกรมอนามัยอีกด้วย
 
28 มิถุนายน 2562 , 16:04 น. , อ่าน 35  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด