เวทีมหกรรมผ้าพื้นถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในงาน Lanna expo 2019

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปิดงาน มหกรรมผ้าพื้นถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมผ้าพื้นถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2562 เพื่อ ส่งเสริมสืบสานและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาความรู้เพื่อต่อยอดอยู่ตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 บริเวณลานวัฒนธรรม ภายในงาน Lanna Expo 2019 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานประกอบไปด้วย การสาธิตภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ จากจังหวัดเชียงใหม่ 25 ภูมิปัญญา ลำพูน 10 ภูมิปัญญา ลำปาง 10 ภูมิปัญญา และแม่ฮ่องสอน 5 ภูมิปัญญา ตลอดจนการสาธิตวิถีชีวิตกาดหมั้ว 4 จังหวัด การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อีกด้วย
 
28 มิถุนายน 2562 , 18:02 น. , อ่าน 36  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม