พิธีเปิดอาคารมังคลานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 จังหวัดเชียงใหม่

  
    เทศบาลตำบลจอมทอง จัดพิธีเปิดป้ายอาคารมังคลานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ที่ โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระพรหมมงคล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร "มังคลานุสรณ์" ซึ่งเทศบาลตำบลจอมทอง ได้กำหนดให้เป็นอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการสำหรับจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 โดยมีนายอำเภอจอมทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปยังบูรพคณาจารย์ของโรงเรียนที่ล่วงลับไปแล้ว และได้รับเมตตาจากพระพรหมมงคล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานในการเจิมป้ายอาคารฯ ซึ่งนามอาคาร "มังคลานุสรณ์" ได้รับมอบจากฉายาของพระพรหมมงคลเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ อาคารมังคลานุสรณ์ ภายในโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 เทศบาลตำบลจอมทองได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 7,891,300 บาท ในปีงบประมาณ 2562 เป็นอาคารขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เพื่อจะทำให้สามารถพัฒนาการจัดการศึกษา ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะรับการศึกษาต่อและเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต
 
29 มิถุนายน 2562 , 11:53 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม