ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจงน้ำพริก แกง น้ำจิ้ม และอาหารที่เป็นของเหลว ที่ไม่ระบุปริมาตรความจุ ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ตามกฎ กพท.

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์อาหารที่เป็นของเหลว ที่ไม่ระบุปริมาตรความจุ ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ส่วนอาหารพื้นเมืองอื่นๆ ต้องปิดบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้โดยสารอื่น หลังจากที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศ “หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน หรือเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.2562” และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รวมทั้งท่าอากาศยานทุกแห่งในประเทศไทย ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งสาระสำคัญเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน ที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา การกำหนดคำนิยามของ “ของเหลว เจล สเปรย์” หมายรวมถึงของเหลวในรูปแบบต่างๆ ที่มีส่วนประกอบเป็นของเหลวในปริมาณมาก วัตถุหรือสารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีแรงดันและต้องฉีดพ่นเพื่อนำออกมาใช้ รวมถึงวัตถุหรือสารที่มีส่วนผสมของของแข็งและของเหลว ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำของเหลวที่เข้าข่ายตามคำนิยามดังกล่าวไปกับอากาศยานได้ ด้วยการโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง แต่หากต้องการนำติดตัวขึ้นไปบนห้องโดยสารอากาศยาน จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและมีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยต้องมีข้อความระบุปริมาตรของบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้โดยสาร สำหรับอาหารพื้นเมืองที่เข้าข่ายตามประกาศของ กพท. คืออาหารพื้นเมืองที่มีลักษณะเป็นอาหารเหลว และน้ำพริกต่างๆ ส่วนอาหารพื้นเมืองอื่นๆ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว ผู้โดยสารสามารถนำเข้าเขตหวงห้ามและขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานได้ แต่ต้องปิดบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้โดยสารอื่น เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ยึดถือปฏิบัติเสมอมา
 
29 มิถุนายน 2562 , 18:42 น. , อ่าน 35  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม