ไทย – จีน ลงนามความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ภายในงาน LANNA EXPO 2019

  
    หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเทศไทย และสมาคม Shaanxi silk road makers association แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกัน
นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ และมิสเตอร์ชา เฝิง เฉิง ประธานสมาคม Shaanxi silk road makers association ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือซึ่งกัน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
โดยสาระสำคัญในการบันทึกข้อตกลงคือ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างชุมชนธุรกิจของตนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทั้งสองประเทศ สนับสนุนการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการส่งเสริมการค้าชายแดนการตลาดออนไลน์และโครงการบ่มเพาะธุรกิจ สร้างและขยายเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการหมุนเวียนของโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่ในทั้งสองประเทศ ในหมู่สมาชิกของทั้งสองฝ่าย ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของติดต่อกันโดยตรงเพื่อร่วมมือกันตามบันทึกข้อตกลงนี้คู่ภาคีจะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ของคู่ภาคี ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้งนี้ การลงนามจะมีผลโดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ลงนาม 29 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อการสร้างกรอบการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
 
30 มิถุนายน 2562 , 12:52 น. , อ่าน 23  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม