กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์
ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดประชารัฐรวมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์ โดยมีนางจิรพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และเยาวชนจำนวนมากเข้าร่วม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกมิติ ทั้งด้านการป้องกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ การบังคับกฎหมาย การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่ยังคงพบกระบวนการค้ามนุษย์มีวิธีการหลอกลวงในรูปแบบใหม่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการนำเด็กไปแสวงหาประโยชน์ทางเพศในสื่อออนไลน์ต่างๆการลักลอบขนคนเข้าเมือง ซึ่งทุกภาคส่วนต้องหาวิธีป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ให้มาก
กิจกรรมภายในงาน มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดแข่งขันวงดนตรีต้านการค้ามนุษย์ของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และการจัดนิทรรศการเผยแพร่เรื่องการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ตกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาดและคุ้มครองให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
 
30 มิถุนายน 2562 , 20:04 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม